MYBEAUTYCORNER.LV ELEKTRONISKĀ VEIKALA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI.

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šie Interneta veikala noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, ar kuru nosaka Pircēja un mybeautycorner.lv e. veikala pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas, preču iegādes un apmaksas par tām kārtību, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu e. veikalā mybeautycorner.lv saistītos noteikumus.

1.2. Pirms veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā grozīt, labot vai papildināt noteikumus. Par izmaiņām pircējs tiek informēts e. veikala mājas lapā. Kad pircējam iepērkoties e. veikalā, piemēro Noteikumus, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

1.4. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs pēc iepirkumu groza e. veikala izveidošanas, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēlēšanas un iepazīšanas ar Pārdevēja noteikumiem, nospiež pogu “Apmaksāt”.

2. Privātuma politika.

2.1. Klients sniedz Pārdevējam nepārprotamu un apzinātu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

2.2. Pircējam, pasūtot preces, attiecīgajās Pārdevēja nodrošinātajās informācijas ailītēs ir jānorāda Pircēja personas dati, kas ir nepieciešami pareizai pasūtījuma izpildei: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un e. pasta adrese.

2.3. Apstiprinot pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka 2.2. punktā norādītie Pircēja personas dati tiktu apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas e. veikalā, Pārdevēja darbības analīzes nolūkos.

2.4. Piekrītot Pircēja personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanai Pārdevēja e. veikalā nolūkos, Pircējs arī piekrīt, ka uz Pircēja norādīto e. pastu uz tiktu nosūtīti preču pasūtīšanas izpildei nepieciešamie informatīvie ziņojumi.

2.5. Pārdevējs saglabā Klienta iepirkšanās laikā Klienta ievadīto kontaktinformāciju un informāciju par Klienta pirkumiem. Šī informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām. Personas dati, kas ir nepieciešami Preču nosūtīšanai Klientam, tiek nodoti kurjerpakalpojumu sniedzējiem.

2.6. Pircējs, reģistrējoties e. veikalā un pasūtot preces, apņemas glabāt un nevienam neizpaust pieslēgšanās datus.

2.7. Pircēja personas datus drīkst apstrādāt mārketinga nolūkos tikai gadījumā ja Pircējs pats dod tam piekrišanu.

2.8. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa kompetentā valsts institūcija Lietuvas Republikas likumos noteiktajos gadījumos vai ar atsevišķu rakstisku Pircēja piekrišanu.

2.9. Pircēja maksājums tiek veikts attiecīgās bankas vai pakalpojumu sniedzēja drošā maksājumu vidē, kas atrodas ārpus e. veikala vides. E. veikalam nav pieejas pie Klienta bankas un kredītkartes datiem.

3. Pircēja tiesības un pienākumi.

3.1. Pircējs apņemas maksājuma formā sniegt pilnīgu, detalizētu un pareizu informāciju. Ja Pircējs maksājuma formā norāda neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu un dzēst datus.

3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar e. veikalu un pieprasīt atgriez naudu par precēm vai samainīt preces pret kvalitatīvām tikai tad, ja tika saņemtas nekvalitatīvas preces vai nosūtīšanas laikā tika bojātas to iepakojums. Pretējā gadījumā preces tiek atgrieztas vai samainītas tikai ar Pārdevēja piekrišanu.

3.3. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām atrunāto cenu.

3.4. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

3.5. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanas datus. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa sadaļā “Kontakti” norādītajiem saziņas līdzekļiem.

3.6. Pircējs, izmantojot e. veikalu, piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas Noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.

4.1. Pārdevējs apņemas radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot e. veikala sniegtos pakalpojumus.

4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja e. veikala darba stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e. veikala pakalpojumu izmantošanai.

4.3. Pārdevējs apņemas respektēt Pircēja privātuma tiesības uz Pircējam piederošo personas informāciju, kas ir norādīta e. veikala reģistrācijas formā.

4.4. Pārdevējs apņemas noteiktajā termiņā piegādāt Pircēja pasūtītās preces Pircēja norādītajā adresē.

4.5. Pārdevējs nozīmīgu apstākļu gadījumā var apturēt uz laiku vai izbeigt vispār interneta veikala darbību, par to Pircēju iepriekš nebrīdinot.

4.6. Pārdevējs var vienpusēji mainīt šo Noteikumu nosacījumus.

4.7 Ja Pircējs pēc šo nosacījumu izmaiņām izmanto Pārdevēja sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir piekritis Noteikumu izmaiņām.

5. Preču pasūtīšana, cenas, norēķinu kārtība, termiņi.

5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu “Apmaksāt”, un, saņemot pasūtījumu, Pārdevējs to apstiprina – nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e. pastu.

5.3. Preču cenas e. veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN.

5.4. Pircējs norēķinās par precēm, veicot bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu.

5.5. Pircējs apņemas apmaksāt pasūtījumu 2 (divu) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. Preces tiek piegādātas tikai pēc samaksas par preci saņemšanas.

5.6. Ja pircējs 2 kalendāro dienu laikā neveic apmaksu, pasūtījums tiek anulēts.

5.7. Ja Pārdevējs nepārkāpj Noteikumus un Pircējs vēlas atgūt samaksāto naudu par vēl nepiegādātajām precēm, Pārdevējam ir tiesības atgriezt tikai pusi no samaksātās summas.

6. Preču piegāde.

6.1. Pircējs, kurš pasūtīšanas laikā ir izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

Maksa par piegādi nav iekļauta preces cenā, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.

6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).

6.4. Pārdevējs nosūta preces Pircējam 2–3 dienu laikā pēc samaksas. Gadījumā, ja Klients pasūtījumu ir veicis nedēļas nogalē (periodā no piektdienas plkst. 13.00 līdz pirmdienas plkst. 09.00) vai valsts svētku dienās, 2–3 darba dienu periods sāksies no plkst. 09.00 pirmajā darba dienā pēc nedēļas nogales vai valsts svētku dienām. Termiņus nepiemēro gadījumos, kad vajadzīgās preces nav Pārdevēja noliktavā un Pircējs ir iepriekš informēts par pasūtīto preču iztrūkumu.

6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā ja tas ir no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ un/vai nepārvaramas varas (force majeure) dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes nosacījumiem.

6.6. Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē iepakojuma bojājumus, viņam ir jānorāda piezīmes kurjera sniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā vai jāsastāda atsevišķs akts par šiem bojājumiem. Pircējam tas ir jādara kurjera klātbūtnē. To neizdarot, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par visiem preču bojājumiem, kas ir saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera preču piegādes dokumentā.

6.7. Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījumā ir nepasūtītās preces vai ir nepareizs to daudzums, nepilnīga preču komplektācija.

6.8. Pircējam e. pastā ir jānosūta Pārdevējam bojātā sūtījuma un/vai nekvalitatīvas preces(-ču) fotogrāfijas.

6.9. Ja Pircējs neiesniedz fotogrāfijas, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par bojātu sūtījumu.

7. Preču kvalitāte, garantijas.

7.1. Katras preces, kas tiek tirgota e. veikalā, datus vispārīgi norāda tās aprakstā.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e. veikalā pieejamās preces to krāsā, formā vai citos parametros var neatbilst preču reālam izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotās attēlošanas ierīces īpašību dēļ.

8. Preču atgriešana un maiņa.

8.1. Pārdevēja pienākums ir samainīt preces vai atgriezt par tām samaksāto naudu tikai tad, ja Pircējs ir saņēmis nekvalitatīvas vai bojātas preces un ir iesniedzis to apliecinošus fotoattēlus.

8.2. Pircējam ir jāatdod Pārdevējam nekvalitatīvas preces, par kurām viņš vēlas atgūt samaksāto naudu vai lai Pārdevējs samainītu pret kvalitatīvām.

8.3. Preču atgriešana notiek saskaņā ar Atgriešanas politiku.

9. Pircēja un Pārdevēja atbildība.

9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nav iesniedzis pareizus personas datus, Pārdevējs neatbild par jebkādām sekām, kas ir radušās sakarā ar to, un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.

9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas tika veiktas, izmantojot šo e. veikalu.

9.3. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e. veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties e. veikalam izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

9.5. Ja Pārdevēja e. veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e. vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošo informāciju vai veiktajām darbībām, tās vietnes neuztur, nekontrolē un nepārstāv tos uzņēmumus un personas.

9.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina tiešos zaudējumus otrai Pusei.

10. Mārketings un informācija.

10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt e. veikalā dažādas akcijas.

10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tās atsaukt. Jebkuras akciju noteikumu un kārtības izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai uz priekšu, t.i. no to viekšanas brīža.

10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta pa Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītajiem saziņas līdzekļiem.

10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta pa Pārdevēja e. pastu vai tālruni, kas ir norādīts veikala sadaļā “Kontakti”.

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtītos informatīvos vai apstiprinošos ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu kļūmju, ziņojumu iekļūšanas SPAM katalogā vai Pircēja nepareizi norādīto datu dēļ.

10.6. Aizliegts izmantot jebkuru Pārdevēja e. mājaslapas un attiecīgo reklāmas portālu publicēto informāciju – ierakstus, fotogrāfijas, video bez Pārdevēja piekrišanas.

11. Nobeiguma noteikumi.

11.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.

11.2. Visas domstarpības, kas rodas saistībā ar šo Noteikumu izpildi, risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izšķir Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12. Klientu atbalsts.

12.1. Klientu atbalsta tālrunis ir +370 645 44999 (darba dienās plkst. 10.00–17.00) un e. pasta adrese: [email protected]

Valsts svētku dienās klientu atbalsts nav pieejams.

Scroll to Top